Statlig blankettarkiv

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve - ekteskapsl § 21. Nyttast både ved oppløysing av ekteskap og registrert partnarskap.
Blankettnummer:
Q-171N
Sist endret:
04.05.2017
Beskrivelse:

Dette skjemaet skal nyttast av ein eller begge ektefellane som har vore separert ved løyve i minst eitt år og som ynskjer å søkje statsforvaltaren om løyve til skilsmisse.

Eittårsfristen reknast frå den dag det blei gitt løyve til separasjon. Dersom separasjonen blei gitt ved dom, reknast eittårsfristen frå den dag domen blei avsagt. Mellombels separasjon etter ekteskapslova § 92 gir ikkje rett til skilsmisse etter § 21.

Søknad om skilsmisse sendast til det fylket hvor dere sist budde saman. Dersom de begge har flytta frå dette fylket, skal saka behandlast der kor ein av dykk bur.

Rettleiing følgjar bakerst i skjema.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png Q-171N.pdf
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Q-171N.docx