Krav om matrikulering herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning (for søknadspliktige tiltak)
Beskrivelse

Kategori: Drift - Byggskjema

Krav om matrikulering herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning. For søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 første ledd bokstav m, jf. matrikkelloven (ml) § 10.

rss
g+