Aksjonæravtale
Beskrivelse

 
Aksjonæravtale er en mal som er laget for bruk i Microsoft Word. Malen tilpasses automatisk med felter for det antall aksjonærer du oppgir. Teksten kan redigeres, les våre Word-tips.
 
Aksjonæravtale er et nyttig redskap for å regulere aksjonærenes berettigelse og myndighet over et aksjeselskap og aksjene i selskapet. Dette gjelder både i forholdet eierne imellom og overfor eventuelle långivere og andre som ikke eier aksjer i selskapet. I stor utstrekning er det anledning til, og i mange tilfeller formålstjenlig, å inngå slike avtaler.

Det er ingen regler i aksjeselskapslovgivingen eller andre lover som benytter betegnelsen "aksjonæravtale". Betegnelsen har i seg selv ingen rettslig betydning, men må behandles som enhver avtale i forhold til alminnelig kontraktsrett og andre lover som angår innholdet i avtalen, eksempelvis aksjeloven. Det er derfor vanskelig å fastsette helt eksakt hva en aksjonæravtale kan inneholde eller ikke før den er i strid med aksjeloven eller andre prinsipper i aksjeselskapsretten.

En aksjonæravtale kan inngås mellom alle eller noen av aksjonærene, og mellom aksjonærer og andre som skal ha spesielle rettigheter i selskapet (f.eks. fremtidige eiere eller långiver), og den kan gjelde ett eller flere spørsmål knyttet til utøvelse av aksjonærrettigheter. Innholdet kan for eksempel dreie seg om forkjøpsrett til aksjer, stemmerett i generalforsamlingen eller aksjonærenes økonomiske rettigheter eller avtale som begrenser aksjonærenes rett til å drive konkurrerende virksomhet m.m.

Aksjonæravtaler er ofte benyttet ved overgang fra ansvarlig selskap til aksjeselskap for å sikre tidligere eieres beslutningsmyndighet, og ved generasjonsskifte for å sikre arvingers rettigheter. I små bedrifter kan en slik avtale regulere arbeids- og lønnsforhold mellom eierne, styresammensetning og aksjonærenes lojalitet til selskapet.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne aksjonæravtale på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+