Pantedokument - Fast eiendom - med hjemmelshavers samtykke
Beskrivelse

 
Pantedokument fast eiendom brukes for å tinglyse pant i fast eiendom. Pantedokumentet sendes Kartverket som foretar tinglysingen. Skjemaet brukes når pantsetter og hjemmelshaver er forskjellige personer. Om dette er samme person kan skjemaet Pantedokument fast eiendom uten hjemmelshavers samtykke benyttes.

Urådighetserklæring:
Skjemaets pkt 5: Forbud mot visse rettslige disposisjoner, benyttes til urådighetserklæring. En urådighetserklæring er et forbud mot at den som har grunnbokshjemmel foretar visse rettslige disposisjoner over eiendommen. Urådigheten er ofte utformet som et salg- og pantsettelsesforbud. Ved å tinglyse en urådighetserklæring vil den registrerte eieren ikke kunne disponere fritt over eiendommen uten samtykke fra rettighetshaveren.

Pantedokumentet inneholder makroer som lager vedlegg for registrering av flere pantsettere, panthavere eller pantobjekt.
 
Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe pantedokumentet på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+