Varsel før begjæring om tvangsfravikelse fast eiendom tvfbl § 4-18
Beskrivelse

 
Varsel før begjæring om tvangsfravikelse fast eiendom tvfbl § 4-18: Brevmalen er tilpasset vinduskonvolutt og  kan redigeres. Varselet kan sendes rekommandert eller som vanlig post.
 
Varsel om tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 kan først fremsettes der kravet er forfalt. Kravet forfaller først når leietaker har mottatt erklæring om heving av leieavtale og den angitte fristen for å fraflytte eiendommen er gått ut.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne malen på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+