Aksjeeierbok
Beskrivelse

Kategorier:
Drift - Aksjeselskap
Drift - Starte AS

Aksjeeierbok: Selskaper som ikke er registrert i Verdipapirsentralen skal føre en aksjeeierbok over aksjeeierne.
Hjemmel for dette er aksjeloven § 4-5. I aksjeeierboken skal alle aksjeeierne innføres alfabetisk med angivelse av navn, fødselsdato/organisasjonsnummer og adresse. For hver aksjeeier skal det også angis hvor mange aksjer aksjeeieren eier og nummeret på aksjene. Er det flere aksjeklasser i selskapet, skal det stå hvilken klasse aksjene tilhører.

Alle eierskifter, pantsettelser i aksjene og nytegning av aksjer ved kapitalforhøyelse (emisjon) skal også føres inn i akseeierboken, jf. aksjeloven § 4-7 til 4-9.

Aksjeeierboken skal oppbevares og føres på en sikker måte. Det må være mulig å gå tilbake i oppføringene og se aksjefordelingen og endringer på et hvilket som helst tidspunkt. Aksjeeierboken er offentlig slik at alle har rett til å se den.

Ved nyregistrering av AS er aksjeeierboken et av vedleggene du må ha klart når du skal registrere elektronisk via altinn. Eller som må sendes inn sammen med de andre stiftelsedokumentene hvis du må bruke postinnsendelse.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne aksjeeierboken på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+