Varsel om delvis permittering - bestemt tid
Beskrivelse

 
Varsel om delvis permittering - bestemt tid: Permitteringsvarselet skal leveres personlig eller sendes rekommandert. Brevmalen er tilpasset vinduskonvolutt og kan åpnes for redigering, les våre Word-tips.

Gjennom å permittere, fritar bedriften den permitterte for arbeidsplikt med bakgrunn i driftsinnskrenkning, ordresvikt eller driftsstans av ulike årsaker. Den permitterte arbeidstakeren har fortsatt status som ansatt, men er midlertidig fritatt for arbeidsplikt. Arbeidsgiveren på sin side blir, etter nærmere regler, fritatt fra lønnsplikten. Ved delvis permittering skal arbeidsgiveren utbetale en prosentvis andel av en gjennomsnittlig lønn. Den prosentvise andel av lønnen skal tilsvare den prosentvise reduksjon av arbeidstiden i permisjonstiden.
Det forventes videre at driftsstansen/driftsinnskrenkningen er av midlertidig karakter. Hvis driftsinnskrenkningene er av mer permanent karakter, gis det ikke adgang til å permittere. Oppsigelser er her eneste utvei. Bedrifter som permitterer i stedet for å si opp bare for å unngå å betale lønn i oppsigelsestiden, kan risikere å bli erstatningsansvarlige overfor arbeidstakerne.

Mer om lønnsplikten kan du lese i Lov om lønnsplikt under permittering og tilhørende forskrift.

rss
g+