Møteinnkallelse oppsigelse iht arbeidsmiljøloven § 15-1
Beskrivelse

 
Møteinnkallelse oppsigelse: Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes. Se Arbeidsmiljøloven § 15-1 "Drøfting før beslutning om oppsigelse".

Malen kan redigeres, les våre Word-tips.

rss
g+